پیشتاز در صنعت ارتباطات اینترنتی در شمال کشور (نماینده رسمی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات)